Disclaimer

Disclaimer website, intellectuele eigendom en privacy ten behoeve van Bruin Aggregaten BV en BATrading BV

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze website stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Bruin Aggregaten BV en BATrading BV met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Bruin Aggregaten BV en BATrading BV aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Bruin Aggregaten BV en BATrading BV bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Bruin Aggregaten BV en BATrading BV worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Bruin Aggregaten BV en BATrading BV . Bruin Aggregaten BV en BATrading BV geven geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Bruin Aggregaten BV en BATrading BV garanderen niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Bruin Aggregaten BV en BATrading BV en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bruin Aggregaten BV en BATrading BV niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Bruin Aggregaten BV en BATrading BV . Bruin Aggregaten BV en BATrading BV zullen geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Bruin Aggregaten BV en BATrading BV slecht verdraagt met de naam en reputatie van Bruin Aggregaten BV en BATrading BV , haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy

Bruin Aggregaten BV en BATrading BV respecteren de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Bruin Aggregaten BV en BATrading BV verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Bruin Aggregaten BV en BATrading BV worden verstrekt via de website van Bruin Aggregaten BV en BATrading BV of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Bruin Aggregaten BV en BATrading BV en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter of rechtbank die Bruin Aggregaten BV en BATrading BV kiezen.

 

www.tekstslinger.nl